Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 18.03.2020 r. nr Adm.-021-17/20

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  Adm.-021- 17/20

Prezesa  Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktu pracowników sądu z interesariuszami zewnętrznymi

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników Sądu Rejonowego w Grójcu,  na podstawie art.22 § 1 pkt.1 oraz art.31a § 1 pkt. 2 i 5 oraz art. 54 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych   (Dz.U. z 2020 r.,poz. 365) oraz § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. z 2020 r., poz.433 ) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz.374) zarządzam co następuje:

§ 1

Wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe ( sądowe ), z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych; nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma już zostały wysłane.

§2

 Wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r. poza sprawami pilnymi.

§3

Wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.

§4

W kontaktach, także wewnętrznych, między oddziałami sądu należy maksymalnie stosować korespondencję elektroniczną. W przypadku braku podpisu elektronicznego osób uprawnionych należy stosować skany pism podpisanych ręcznie. Oryginały pism  mogą zostać dostarczone właściwym komórkom organizacyjnym w przyszłości.

Także w przypadku wypłat należy stosować przesyłanie e-mailami odpowiednich dokumentów pomiędzy Dyrektorem, Oddziałem Finansowym i Administracyjnym.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

    

Prezes Sądu Rejonowego

Tadeusz Rączkowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 18.03.2020 r. nr Adm.-021-17/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d