Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021- 32/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Grójcu w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  Adm.-021- 32/20

Prezesa  i Dyrektora

 Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Grójcu w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników Sądu Rejonowego w Grójcu,  na podstawie art.22 § 1 pkt.1 oraz art.31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych   (Dz.U. z 2020 r.,poz. 365) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm)

 

zarządzamy co następuje:

 

§ 1

Zasady obowiązujące pracowników

 

 1. Co do zasady utrzymuje się w Sądzie Rejonowym w Grójcu możliwość pracy w systemie rotacyjnym oraz system pracy zdalnej dla asystentów sędziów oraz pracowników poza pionem orzeczniczym (za wyjątkiem informatyków). Wykonywanie pracy zdalnej możliwe jest po podjęciu indywidualnej decyzji w tym zakresie przez odpowiednio Przewodniczącego Wydziału/ Dyrektora Sądu.

Zasadą jest świadczenie pracy przez podległych pracowników w budynku Sądu.

 1. Wszystkich pracowników Sądu obowiązuje zakaz przemieszczania się po budynku bez uzasadnionej potrzeby. W pierwszej kolejności należy stosować formy kontaktu, które ograniczają bezpośrednie kontakty międzyludzkie. W przypadku bezpośredniego kontaktu między pracownikami komórek organizacyjnych należy bezwzględnie zachować pomiędzy osobami odstęp minimum 2 metrów i używanie środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki).
 2. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Konieczne spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami.
 3. Zaleca się nie korzystać z klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.
 4. Wszystkich pracowników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i innych (w tym wyrobów elektronicznych typu e-papieros) przed wejściem głównym i wokół budynku Sądu w celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. W sekretariatach Wydziałów nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów. Potwierdzenie doprowadzenia osób przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i innych Służb można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta, a nie jak dotychczas w sekretariatach Wydziałów.
 6. Utrzymuje się w mocy wobec pracowników (w tym sędziów) obowiązek telefonicznego informowania odpowiednio Prezesa/Dyrektora Sądu o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacji wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.
 7. Wszystkim pracownikom Sądu przypomina się o:
 1.  Dbałości o higienę, w szczególności utrzymywanie czystości rąk, tj. częste mycie wodą z mydłem i dezynfekowanie:

  - przed i po pracy z interesantem,

  - przed dotykaniem ust, nosa czy oczu,

  - po zanieczyszczeniu rąk np. w przypadku kasłania czy kichania,

  - przed i po korzystaniu z toalety,

  - przed i po posiłku, spożywaniu napojów.

  Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

 2. Zachowaniu bezpiecznej odległości w pomieszczeniach pracy, pomieszczeniach socjalnych, toaletach i na korytarzach.

 3. Zasadzie używania jedynie własnych, niezbędnych przyborów (np. długopis, komputer) i dezynfekowaniu przedmiotów używanych wspólnie.

 4. Przemieszczaniu się po budynku Sądu jedynie w strefach bezpośrednio związanych z wykonywaniem czynności służbowych.

   

  §2

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

   

 1. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego (także poza godzinami urzędowania sądu) informowania swojego bezpośredniego przełożonego telefonicznie lub e-mailem:

- że pracownik ma objawy choroby COVID-19: gorączkę, kaszel, duszności a także objawy przeziębienia;

- że pracownik miał styczność z osobą zarażoną albo objętą kwarantanną, albo z osobą  która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną;

Kierownik Komórki poleca w takiej sytuacji, by pracownik nie stawiał się do pracy w budynku Sądu i niezwłocznie przekazuje informację Kierownikowi Oddziału Administracyjnego i Dyrektorowi Sądu.

 1. Jeżeli objawy chorobowe COVID-19 pojawią się u pracownika w czasie pracy w budynku Sądu:

- pracownik telefonicznie informuje:

a) Przełożonego o swoich objawach choroby oraz o tym, z kim w Sądzie miał bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 14 dni;

b) Osobę wchodzącą w skład zespołu dedykowanego zagrożeniom związanym z koronawirusem (skład zespołu w zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu nr Adm. 021-10/20 z dnia 10 marca 2020 r. i aneks do zarządzenia z 25 marca 2020 r.).

Bezpośredni kontakt ma miejsce wtedy, gdy osoba:

- siedzi z pracownikiem razem w pokoju,

- była razem z pracownikiem na rozprawie lub posiedzeniu,

- rozmawiała twarzą w twarz albo w bezpośredniej bliskości co najmniej 15 minut,

- mieszka z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym i jest pracownikiem Sądu.

Przełożony zapewnia, by nikt nie wchodził do pokoju pracownika, a po opuszczeniu go przez pracownika – zleca dezynfekcję pokoju osobie z serwisu sprzątającego a w przypadku braku takiej osoby członkowi w/w zespołu.

Pracownika kieruje się poza budynek sądu – pracownik zostawia otwarty pokój i przemieszcza się po budynku w kierunku wyjścia w maseczce i rękawiczkach oraz zabiera ze sobą rzeczy osobiste.

O zaistniałej sytuacji członek zespołu  zawiadamia służby sanitarno-epidemiologiczne.

 1. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych  odpowiadają za:

- dostępność  i  wydawanie środków ochrony osobistej pracownikom;

- składanie z należytym wyprzedzeniem zamówień na środki ochrony.

 

§3

Zasady dotyczące organizacji rozpraw i posiedzeń

 

 1. Rozprawy i posiedzenia jawne należy wyznaczać w salach wyposażonych w osłony, możliwie największych, przy uwzględnieniu przewidywanej ilości uczestników postępowania. Należy brać pod uwagę przewidywane stawiennictwo uczestników rozprawy.
 2. Zobowiązuje się, do bezwzględnego przestrzegania zasady co najmniej 10 minutowego odstępu między rozprawami celem swobodnego wyjścia uczestników jednej rozprawy przez zgromadzeniem się na korytarzu sądowym uczestników kolejnej. Odpowiednio zobowiązuje się do przestrzegania zasady wzywania świadków i biegłych w odpowiednich odstępach czasowych, tak aby nie następowała kumulacja osób wezwanych i oczekujących, w miarę możliwości pojedynczo i na określone godziny. Ułożenie spraw na wokandzie musi przewidywać w ciągu sesji przerwy techniczne na wietrzenie sali między rozprawami i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie rozprawy, dezynfekcję klamek, uchwytów i powierzchni często dotykanych, przed i po każdej rozprawie, a także po przesłuchaniu biegłego/świadka, wymianę tóg przy zmianie ławników. Na koniec dnia każda z sal jest w pełni dezynfekowana.
 3. Zaleca się nie korzystać z klimatyzacji. Wietrzenie sal rozpraw nie może odbywać się w trakcie rozprawy bez zarządzenia przerwy. W tym celu wszystkie osoby przebywające na sali kolejno ją opuszczają. Osoba obsługująca salę lub inna wyznaczona przez Przewodniczącego Wydziału otwiera wszystkie okna na oścież i jako ostatnia opuszcza pomieszczenie. Po kilku/kilkunastu minutach powraca by zamknąć okna, po czym wszystkie osoby prowadzące i uczestniczące w postępowaniu/rozprawie wracają na salę. Dezynfekcji sali, wietrzenia i wymiany tóg ławników (w sytuacji zmiany składu orzekającego) w trakcie sesji dokonuje pracownik serwisu sprzątającego lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Wydziału (protokolant, pracownik sekretariatu).
 4. Zobowiązuje się do rozpoczynania rozpraw każdego dnia jak najwcześniej celem zmniejszenia ilości osób przebywających jednocześnie w budynku sądu i rozważenia przez Przewodniczących Wydziałów planowania rozpraw na salach danego dnia z przesunięciem czasowym (np. 7:45, 08:00, 8:15, 8:30, 8:45 itp.), aby nie kumulować osób przy drzwiach wejściowych do budynku. Wyznaczenie pierwszego posiedzenia nie może nastąpić wcześniej niż 15 minut po otwarciu budynku sądu. W tej samej sali, w miarę możliwości, w jednym dniu przeprowadza się tylko jedną sesję.
 5. Orzecznicy i pracownicy Sądu są zaopatrzeni w środki ochrony obejmujące maski, przyłbice i rękawice. Wybór stosownych do danej rozprawy środków pozostawia się do decyzji Przewodniczącego składu orzekającego. Pracownicy wykonujący czynności służbowe poza budynkiem sądu są także wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 6. Zobowiązuje się Przewodniczących posiedzenia o zwrócenie uwagi na zajmowane przez uczestników posiedzenia miejsca na sali rozpraw. Rozmieszczenie uczestników postępowania powinno respektować odstęp co najmniej 2 metrów w każdym kierunku. W sytuacji, gdy rozmiary sali nie pozwalają na zachowanie właściwego odstępu między uczestnikami posiedzenia należy rozmieszczać ich na miejscach dla publiczności, lub w inny bezpieczny sposób.
 7. Wzywając uczestników na rozprawę lub posiedzenie jawne należy w sposób wyraźny pouczyć o:

- aktualnych ograniczeniach i obowiązkach związanych ze stawiennictwem w sądzie (konieczność okazania wezwania, obowiązek pomiaru temperatury, dezynfekcji rąk i zakrywania twarzy (ust i nosa) przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy, konieczność zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób na korytarzu Sądu i na sali rozpraw oraz o przybyciu do sądu nie wcześniej niż na 15 minut przed godziną wezwania/umówionej wizyty;

- obowiązku składania wszelkiej korespondencji do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Grójcu lub składania jej w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Sądu, co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy celem zachowania bezpieczeństwa;

- obowiązku poinformowania telefonicznie lub mailowo o chorobie, byciu objętym kwarantanną, izolacją domową;

- konieczność podania numeru telefonu kontaktowego lub adresu mailowego celem ułatwienia komunikacji w przypadkach nagłych lub niewymagających korzystania z operatora pocztowego.

Nadzór nad sposobem wykonania powierza się Przewodniczącym Wydziałów.

 1. Dokumenty kierowane do Sądu powinny być w miarę możliwości poddawane kwarantannie, jeżeli nie sprzeciwia się temu dobro postępowania sądowego.
 2. Zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów do składania ochronie sądu, w dniu poprzedzającym posiedzenie, wykazu osób wezwanych lub zawiadomionych o posiedzeniu celem wykazania konieczności wejścia do sądu, a także opracowania i wdrożenia procedury przekazywania informacji o opóźnieniu w rozpoznaniu sprawy ochronie sądu celem powiadomienia osób chcących uczestniczyć w posiedzeniu, z podaniem godziny, od której ochrona może wpuścić uczestników postępowania na teren Sądu.

§4

Uchyla się Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu nr Adm.-021-16/20 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się  z koronawirusa  SARS-CoV-2

§5

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu oraz na Platformie SWOR, a także dostarczeniu e-mailem wszystkim pracownikom Sądu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 roku do czasu jego odwołania.

       

Dyrektor Sądu Rejonowego w Grójcu                Prezes Sądu Rejonowego  w Grójcu           

                 Joanna Curyło                                                  Tadeusz Rączkowski                                                                 

Rejestr zmian dla: Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021- 32/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Sądu Rejonowego w Grójcu w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d