Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021-27/20 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Sądu Rejonowego w Grójcu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  Adm.-021-27/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

 

W celu zminimalizowania ryzyka dalszej transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 i z zamiarem zapewnienia pracownikom Sądu Rejonowego w Grójcu oraz interesantom tego sądu właściwego poziomu bezpieczeństwa, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1, art. 31a § 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 52 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 oraz § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1141 ze zm.), jak też przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) zarządza się, co następuje:

 

§1

Dostęp do budynku Sądu Rejonowego w Grójcu (zwanego dalej Sądem) przy ul. Sportowej 14 zapewniony zostaje dla:

 1. pracowników Sądu,

 2. osób legitymujących się aktualnymi wezwaniami albo zawiadomieniami na terminy rozpraw i posiedzeń w sprawach wyznaczonych na dany dzień i uprzednio nie odwołanych oraz dla stron, uczestników postępowania, pełnomocników i obrońców w sprawach, w których na dany dzień odroczono publikację orzeczenia,

 3. biegłych sądowych odbierających akta z Sądu lub zwracających akta po sporządzeniu opinii,

 4. pracowników operatora pocztowego doręczających korespondencję do Sądu.

   

  §2

  1. Wejście do budynku Sądu osób, o których mowa w § 1 pkt. b) możliwe jest po okazaniu pracownikom służby ochrony obiektu Sądu wezwania/zawiadomienia na termin rozprawy lub posiedzenia albo po przekazaniu ustnej informacji o terminie publikacji orzeczenia.

  2. Aktualność informacji wynikających z okazanych wezwań/zawiadomień oraz przekazanych ustnie podlega weryfikacji przez pracowników służby ochrony obiektu Sądu w oparciu o wykaz spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień (wokanda).

   

   

  §3

  1. Wszystkie osoby, o których mowa w § 1 poddawane są obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała.

  2. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała (powyżej 38 stopni Celsjusza) albo w przypadku odmowy poddania się pomiarowi temperatury ciała, wyklucza się możliwość wejścia danej osoby do budynku Sądu.

   

  §4

  1. Osoby, o których mowa w § 1 pkt. b), c) i d) w czasie wejścia do budynku Sądu oraz podczas pobytu w budynku Sądu, w tym również w czasie udziału w rozprawie lub posiedzeniu, mają obowiązek korzystania z własnych maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz własnych rękawic jednorazowych.

  2. Osoba niekorzystająca z maseczki ochronnej zostaje pozbawiona możliwości wejścia do budynku Sądu albo zobowiązana do opuszczenia tego budynku. Wyjątek dotyczy osób, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 820).

   

  §5

  Osoby, o których mowa w § 1 pkt. b), c) i d) bezpośrednio przy wejściu do budynku Sądu, a nadto bezpośrednio przy wejściu na salę rozpraw obowiązane są zdezynfekować ręce przy wykorzystaniu środków do dezynfekcji udostępnionych przez Sąd.

  §6

  Wejście do budynku Sądu osób, o których mowa w § 1 pkt. b) możliwe jest nie wcześniej, aniżeli na 15 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy lub posiedzenia albo wyznaczoną godziną publikacji orzeczenia.

  §7

  Osoby, o których mowa w § 1 pkt b) są zobowiązane do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy/publikacji orzeczenia i ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników służby ochrony obiektu Sądu. Wyłącza się możliwość przemieszczenia się interesantów po budynkach Sądu poza obręb w/w strefy.

  §8

  1. Dostęp do budynku Sądu osób innych, aniżeli wymienieni w § 1, zostaje wstrzymany do odwołania, a interesanci Sądu poza udziałem w rozprawach i posiedzeniach są obsługiwani wyłącznie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, faksu, Portalu Informacyjnego lub innych środków porozumiewania się na odległość.

  2. Wyłącza się do odwołania możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach, w tym w posiedzeniach poświęconych publikacji orzeczeń.

  §9

  Wyłącza się możliwość składania pism procesowych i innych pism w toku rozprawy i posiedzenia.

  §10

  W przypadku konieczności zapoznania się z aktami spraw przed terminem rozprawy lub posiedzenia, wprowadza się wymóg uprzedniego kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Interesanta Sądu w celu uzgodnienia terminu tej czynności oraz czasu jej trwania. Uzgodniony czas trwania czynności zapoznania się z aktami ma charakter wiążący i nie może przekroczyć 2 godzin.

  §11

  Wstrzymuje się do odwołania osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów i Kierowników Sekretariatów Wydziałów.

  §12

  Znosi się dyżury pełnione w poniedziałki od godz. 15.30 do godz. 18.00.

  §13

  Uchyla się Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sadu Rejonowego w Grójcu nr Adm.-021-15/20 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Sądu Rejonowego w Grójcu w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2.

  §14

  Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu, na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu oraz przed wejściem do budynków Sądu.

  §15

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 25 maja 2020 roku do czasu jego odwołania.

   

Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                                                   Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                   

       Joanna Curyło                                                                                                                      Tadeusz Rączkowski

Rejestr zmian dla: Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021-27/20 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Sądu Rejonowego w Grójcu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-21
Publikacja w dniu:
2020-05-21
Opis zmiany:
b/d