Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021- 16/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się z koronawirusa SARS-CoV-2

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  Adm.-021- 16/20
Prezesa  i Dyrektora
 Sądu Rejonowego w Grójcu
z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się  z koronawirusa  SARS-CoV-2
 
W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników Sądu Rejonowego w Grójcu,  na podstawie art.22 § 1 pkt.1 oraz art.31a § 1 pkt. 2 i 5 oraz art. 54 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych   (Dz.U. z 2020 r.,poz. 365) oraz § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. z 2020 r., poz.433 ) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz.374)zarządzamy co następuje:
 
§ 1
 
1.Wykonywanie pracy zdalnej dla pracowników, którzy mają takie możliwości i zakresy zadań pozwalające na pracę zdalną.
W przypadku pracy zdalnej zastrzega się, że pracodawca w każdym czasie ( w godzinach pracy Sądu ) może wezwać pracownika do siedziby Sądu w celu realizacji zadań wymagających obecności pracownika w miejscu pracy. Pracownik wykonujący pracę w systemie zdalnym zobowiązany jest do pozostawania w bieżącym kontakcie telefonicznym i mailowym z bezpośrednim  przełożonym. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za ustalenie harmonogramu pracy zdalnej oraz nadzór nad realizacją zadań, z  uwzględnieniem kryterium sprawiedliwego obciążenia pracą.
2. Dla asystentów sędziego formę pracy ustala każdorazowo Przewodniczący Wydziału, w którym asystent sędziego pracuje.
3. Dla pozostałych pracowników, w tym pracowników BOI i  Biura Podawczego pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy w siedzibie jednostki w systemie rotacyjnym i dyżurów (z wyłączeniem osób pozostających na usprawiedliwionych nieobecnościach) z tym zastrzeżeniem, że Przewodniczący Wydziałów/Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych zapewniają w ramach ustalonych z podległymi pracownikami harmonogramów dyżurów, ich pracę w siedzibie Sądu, w celu nieprzerwanego funkcjonowania komórki, w tym obsługę spraw pilnych. Pracowników tych zobowiązuje się do pozostawania w bieżącym kontakcie telefonicznym i mailowym z bezpośrednim  przełożonym.
4.W razie konieczności upoważniamy Przewodniczących Wydziałów/Kierowników wszystkich komórek organizacyjnych do wezwania pracownika celem stawienia się w siedzibie Sądu.
5. W przypadkach, w których obecność pracownika nie jest niezbędna, a charakter i zakres zadań uniemożliwiają pracę w systemie  zdalnym poleca się wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych.
6.Zwolnieni pracownicy z obowiązku świadczenia pracy w miejscu jej wykonywania nie tracą prawa do wynagrodzenia.
 
§ 2
Zobowiązujemy Przewodniczących Wydziałów/Kierowników komórek organizacyjnych lub bezpośrednich przełożonych do rozliczania pracowników z powierzonych im zadań (praca zdalna) i realizacji pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.
 
§ 3
Pracownicy skierowani do pracy zdalnej zobowiązani są do szczególnej troski o dane osobowe, jakie będą przetwarzane w czasie wykonywania pracy zdalnej.
 
§ 4
Osoby wchodzące do Sądu ( wszyscy bez wyjątku ) poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury ( 37,8 o C ) lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku.
 
§ 5
Ograniczenie oraz reorganizację ruchu interesantów w Sądzie poprzez kontrolowane wpuszczanie i wypuszczanie z budynku pojedynczych lub ograniczonej liczby osób jednocześnie wraz ze wskazaniem potrzeby zachowania pomiędzy interesariuszami wymaganej odległości.
 
§ 6
Ograniczenie korespondencji kierowanej do innych sądów wyłącznie do spraw pilnych.
 
§ 7
Bezwzględne informowanie pracodawcy przez wszystkich pracowników Sądu powracających z długotrwałych nieobecności, w sytuacji wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenia, że mogli mieć kontakt z osobami zarażonymi.
 
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego pisemnej zmiany lub odwołania.
 
§ 9
Umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu i na drzwiach wejściowych do budynku Sądu. 
 
 
        
Dyrektor Sądu Rejonowego w Grójcu                                                                                                   Prezes Sądu Rejonowego  w Grójcu           
         
               Joanna Curyło                                                                                                                                       Tadeusz Rączkowski                                                                  

Rejestr zmian dla: Z A R Z Ą D Z E N I E NR Adm.-021- 16/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się z koronawirusa SARS-CoV-2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d