Opłaty sądowe

Kalkulator naliczania opłat i odsetek ustawowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

 

Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 ze zm.), zastąpiła ona dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 ze zm.). Jeżeli więc np. pozew zostanie złożony po 1 marca br., będą Państwo zobowiązani do poniesienia opłat sądowych zgodnie z nowymi zasadami, chyba że na mocy przepisów szczególnych z takiego obowiązku będą Państwo zwolnieni.
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

Opłata stała: pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).
Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

 

Opłatę stosunkową: pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 zł.    

                 

Opłatę podstawową: pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych
i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczysto księgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

Całą opłatę pobiera się od:
- pozwu i pozwu wzajemnego oraz 
- wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

ZWOLNIENIA OD KOSZTÓW SĄDOWYCH (REGULUJE ART. 94 I NAST.)

Nie pobiera się opłat od wniosku:

1.zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
2.przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
3.przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
4.będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
5.odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.

Tebele opłat Sądowych w formacie pdf do pobrania

 

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe