Ogłoszenie o naborze na praktyki absolwenckie Adm.-111-16/18

ZARZĄDZENIE NR Adm. – 111 – 16/18

 Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 3 grudnia 2018 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru na praktyki absolwenckie

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U.2018, poz. 1244) zarządzam, co następuje:

Ogłaszam w Sądzie Rejonowym w Grójcu nabór kandydatów do odbycia odpłatnych praktyk absolwenckich o Nr Adm.-111 – 16/18.

 

Liczba miejsc – 3

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu.

Nabór składa się z dwóch etapów:

 1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;

 2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

       Zarządzam umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w gmachu Sądu Rejonowego w Grójcu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu – www.grojec.sr.gov.pl.

 

Wymagania formalne dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na praktyki absolwenckie:

Kandydatem na praktyki absolwenckie może być osoba, która (wymagania niezbędne):

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

 2. posiada nieposzlakowaną opinię;

 3. nie jest karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 4. wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 5. posiada wykształcenie minimum średnie i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ma ukończonego 30 roku życia;

 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;

 7. posiada umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);

 8. posiada umiejętność sprawnego posługiwania się klawiaturą (Microsoft Word);

   

  Program praktyki absolwenckiej obejmuje: zapoznanie się z obowiązkami urzędnika sądowego, w tym ze sposobem wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych, urządzeń ewidencyjnych, protokołowaniem, sporządzaniem i wysyłaniem korespondencji oraz innymi czynnościami biurowymi.

   

Wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej sygnaturą: Adm-111-  16/18.

 

 1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu o przyjęcie na praktyki absolwenckie z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego;

 2. życiorys (CV) ;

 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru- zgodnie z wzorem w dokumentach do pobrania w zakładce Oferty pracy;

 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły;

 5. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe- zgodnie z wzorem w dokumentach do pobrania w zakładce Oferty pracy.

 

Oferty wraz z załącznikami wymienionymi powyżej prosimy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku do Sądu Rejonowego w Grójcu ul. Sportowa 14 (biuro podawcze – parter), bądź drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury (Adm.-111- 16/18).

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieniu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Grójcu, ul. Sportowa 4, 05-600 Grójec;

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji;

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze na praktyki absolwenckie Adm.-111-16/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d