Ogłoszenie o konkursie nr Adm.-111-1/18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Grójcu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Grójcu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.   o pracownikach sądów  i prokuratury (t.j. Dz. U. 2017, poz.246 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. 2014 poz.400) ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy

 

Adres Sądu:  Sąd Rejonowy w Grójcu, ul. Sportowa 14

 

Oznaczenie konkursu: Adm.- 111-1/18

Ilość wolnych miejsc pracy – 1  

 

Do zakresu zadań na stanowisku w szczególności należeć będzie:

 1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 2. protokołowanie na posiedzeniach i rozprawach sądowych,
 3. wykonywanie zarządzeń w toku spraw i po rozpoznaniu,
 4. monitorowanie biegu spraw,
 5. rejestrowanie spraw, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych.

 

Wymagania niezbędne:

 Kandydować może osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiada umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz umiejętność biegłego pisania.

 

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej,
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w sądzie,
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,  
 • komunikatywność,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • operatywność, kreatywność i odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu – Adm.-111-1/18) skierowany do Dyrektora Sądu,
 2. życiorys zawodowy (C.V.),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 9. kserokopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.


Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Grójcu (pok. 228 lub 225) albo nadaje drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do 31 stycznia 2018 roku na adres:

 

Sąd Rejonowy w Grójcu
Oddział Administracyjny
ul. Sportowa 14
05-600 Grójec

z dopiskiem: konkurs Adm.-111-1/18

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu tel. 48 664-84-00/04.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu.  Konkurs składa się z trzech etapów:


Etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
Etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz podanie terminu i miejsca jego przeprowadzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu www.grojec.sr.gov.pl .

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu www.grojec.sr.gov.pl

 

Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych Sąd Rejonowy w Grójcu nie odpowiada na oferty.

 

  

Dyrektor Sądu Rejonowego

Maria Gleich

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie nr Adm.-111-1/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-19
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
b/d