Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy Adm.-111-4/19

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Grójcu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Grójcu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów  i prokuratury (t.j. Dz. U. 2018, poz.577 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. 2014 poz.400) ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy

 

Adres Sądu:  Sąd Rejonowy w Grójcu, ul. Sportowa 14

 

Oznaczenie konkursu: Adm.- 111-4/19

Ilość wolnych miejsc pracy – 1  

 

Do zakresu zadań na stanowisku w szczególności należeć będzie:

 1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 2. protokołowanie na posiedzeniach i rozprawach sądowych,
 3. wykonywanie zarządzeń w toku spraw i po rozpoznaniu,
 4. monitorowanie biegu spraw,
 5. rejestrowanie spraw, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych.

 

Wymagania niezbędne:

 Kandydować może osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiada umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz umiejętność biegłego pisania.

 

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej,

 • doświadczenie zawodowe zdobyte w sądzie,

 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, 

 • komunikatywność,

 • dokładność i rzetelność,

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • operatywność, kreatywność i odporność na stres,

 • umiejętność pracy w zespole.

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

   

 1. podanie o zatrudnienie (ze wskazaniem sygnatury konkursu – Adm.-111-4/19) skierowane do Dyrektora Sądu,

 2. życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

 5. oświadczenia kandydata dotyczące:

  - posiadania obywatelstwa polskiego oraz  posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,

  - nieposzlakowanej opinii,

  -  niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  - nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  - posiadania przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,

  - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  7. ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

  Wzory oświadczeń do pobrania w zakładce Oferty pracy. – Dokumenty do pobrania.

   

  Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.


  Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Grójcu (pok. 228 lub 225) albo nadaje drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do 9 kwietnia 2019 roku na adres:

  Sąd Rejonowy w Grójcu
  Oddział Administracyjny
  ul. Sportowa 14
  05-600 Grójec

  z dopiskiem: konkurs Adm.-111-4/19

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu tel. 48 664-84-04.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu.  Konkurs składa się z trzech etapów:


  Etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  Etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
  Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz podanie terminu i miejsca jego przeprowadzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu www.grojec.sr.gov.pl

   

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu www.grojec.sr.gov.pl

  Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych Sąd Rejonowy w Grójcu nie odpowiada na oferty. 

    

  Dyrektor Sądu Rejonowego

  Joanna Curyło

   

                  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Sąd dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grójcu ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec reprezentowany przez Prezesa Sądu.

 3. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Aneta Skoczek tel. (48) 664 83 11, e-mail aneta.skoczek@grojec.sr.gov.pl

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie
  i w granicach przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez jeden rok od zakończenia rekrutacji.

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 10. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

                                             

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy Adm.-111-4/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d