Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty – docelowo informatyka – nr Adm.-111-9/18

OGŁOSZENIE

z dnia 16 sierpnia 2018 roku

o konkursie na stanowisko stażysty - docelowo informatyka

w Sądzie Rejonowym w Grójcu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Grójcu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów  i prokuratury (t.j. Dz. U. 2018, poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. 2014 poz.400)ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym  w Grójcu, w drodze konkursu.

 

Adres Sądu:  Sąd Rejonowy w Grójcu, ul. Sportowa 14

 

Oznaczenie konkursu: Adm.- 111-9/18

Sąd dysponuje jednym wolnym stanowiskiem stażysty informatyka (1 etat).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przyczynianie się do prawidłowego i sprawnego  funkcjonowania systemu informatycznego, sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego.

 2. Przyczynianie się do zapewnienia aktualności oraz poprawności działania oprogramowania.

 3. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przez pracowników.

 4. Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 5. Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych.

 6. Instalacja oprogramowania oraz naprawa sprzętu komputerowego.

   

  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia – kierunkowe,

 • biegła znajomość systemów:

           - Windows  Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2

           - Windows Vista 7, 10, 8.1,

 • biegła znajomość systemów bazodanowych: SQL 2005, SQL 2008,

 • znajomość administracji środowiskami wirtualnymi: HyperV,

 • umiejętność zarządzania siecią LAN oraz siecią WAN,

 • administracja systemami Storage NAS,

 • zarządzanie urządzeniami sieci LAN i WAN (3com, Cisco),

 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie pozwalającym na czytanie 

           dokumentacji technicznej,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,  pełnej zdolności do czynności prawnych i    

            korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane          

            z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

   

  Wymagania dodatkowe:

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • dyspozycyjność,

 • komunikatywność,

 • dokładność i rzetelność,

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • operatywność, kreatywność i odporność na stres,

 • umiejętność pracy w zespole.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. podanie o zatrudnienie (ze wskazaniem sygnatury konkursu – Adm.-111-9/18) skierowane do Dyrektora Sądu,

 2. życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopia dyplomu potwierdzająca wykształcenie,

 5. oświadczenia kandydata dotyczące:

  - posiadania obywatelstwa polskiego oraz  posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,

  - nieposzlakowanej opinii,

  -  niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  - nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  - posiadania przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,

  - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  6. oświadczenie kandydata o braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1228),

  7. ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

   

  Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.


  Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Grójcu (pok. 228 lub 225) albo nadaje drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do 31 sierpnia 2018r. na adres:

  Sąd Rejonowy w Grójcu
  Oddział Administracyjny
  ul. Sportowa 14
  05-600 Grójec

  z dopiskiem: konkurs Adm.-111-8/18

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu tel. 48 664-84-04.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu.  Konkurs składa się z trzech etapów:


  Etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  Etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
  Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz podanie terminu i miejsca jego przeprowadzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu www.grojec.sr.gov.pl .

   

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu www.grojec.sr.gov.pl

   

  Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych Sąd Rejonowy w Grójcu nie odpowiada na oferty.

   

    

  Dyrektor Sądu Rejonowego

  Maria Gleich

   

   

   

                  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Sąd dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grójcu ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec reprezentowany przez Prezesa Sądu.

 3. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Aneta Skoczek tel. (48) 664 83 11, e-mail aneta.skoczek@grojec.sr.gov.pl

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie
  i w granicach przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez jeden rok od zakończenia rekrutacji.

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 10. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty – docelowo informatyka – nr Adm.-111-9/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-16
Publikacja w dniu:
2018-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-16
Publikacja w dniu:
2018-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-16
Publikacja w dniu:
2018-08-16
Opis zmiany:
b/d