Ogłoszenie naboru na stanowisko Głównego księgowego nr Adm.-111-13/18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na stanowisko urzędnicze - głównego księgowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Grójcu na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów  i prokuratury (t.j. Dz. U. 2018, poz.577 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. 2014 poz.400)ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Głównego księgowego

 

Adres Sądu:  Sąd Rejonowy w Grójcu, ul. Sportowa 14

 

Oznaczenie konkursu: Adm.- 111-13/18

Ilość wolnych miejsc pracy – 1  

 

Do zakresu zadań na stanowisku w szczególności należeć będzie:

 1. Prowadzenie rachunkowości Sądu,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Wymagania niezbędne:

 

Powołując się na treść art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- o finansach publicznych na stanowisku głównego księgowego może zostać zatrudniona osoba, która spełnia wskazane poniżej warunki:

 

1)   ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)   spełnia jeden z poniższych warunków:

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) Posiada umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe);

7) Posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustaw, znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki budżetowej;

 2. Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości;

 3. Znajomość programu SAP;

 4. Dobra organizacja pracy;

 5. Umiejętność pracy w zespole;

 6. Odporność na stres.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

   

 1. podanie o zatrudnienie (ze wskazaniem sygnatury konkursu – Adm.-111-13/18) skierowane do Dyrektora Sądu,

 2. życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

 5. oświadczenia kandydata dotyczące:

  - posiadania obywatelstwa polskiego oraz  posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,

  - nieposzlakowanej opinii,

  -  niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  - nie prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  - posiadania przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,

  - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  7. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje.

  Wzory oświadczeń do pobrania w zakładce Oferty pracy – Dokumenty do pobrania.

   

  Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.


  Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Grójcu (pok. 228 lub 225) albo nadaje drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w terminie do 2 listopada 2018r. na adres:

  Sąd Rejonowy w Grójcu
  Oddział Administracyjny
  ul. Sportowa 14
  05-600 Grójec

  z dopiskiem: konkurs Adm.-111-13/18

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu tel. 48 664-84-04.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu.  Konkurs składa się z trzech etapów:


  Etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  Etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności,
  Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Zawiadomienia o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu dokonuje się poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz podanie terminu i miejsca jego przeprowadzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu www.grojec.sr.gov.pl

   

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu www.grojec.sr.gov.pl

   

  Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych Sąd Rejonowy w Grójcu nie odpowiada na oferty.

   

    

  Dyrektor Sądu Rejonowego

  Joanna Curyło

   

   

   

                  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Sąd dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grójcu ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec reprezentowany przez Prezesa Sądu.

 3. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Aneta Skoczek tel. (48) 664 83 11, e-mail aneta.skoczek@grojec.sr.gov.pl

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie
  i w granicach przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez jeden rok od zakończenia rekrutacji.

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 10. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie naboru na stanowisko Głównego księgowego nr Adm.-111-13/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-23
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
b/d