Ogłoszenie naboru na praktyki absolwenckie nr Adm.-111 – 2/18

ZARZĄDZENIE NR Adm. – 111 – 2/18

      Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 23 stycznia 2018 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru na praktyki absolwenckie

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U.09.127.1052) zarządzam, co następuje:

Ogłaszam w Sądzie Rejonowym w Grójcu nabór kandydatów do odbycia odpłatnych praktyk absolwenckich o Nr Adm.-111 – 2/18.

 

Liczba miejsc – 4

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu.

Nabór składa się z dwóch etapów:

 1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;
 2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

       Zarządzam umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w gmachu Sądu Rejonowego w Grójcu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu – www.grojec.sr.gov.pl.

 

Wymagania formalne dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na praktyki absolwenckie:

Kandydatem na praktyki absolwenckie może być osoba, która (wymagania niezbędne):

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada nieposzlakowaną opinię;
 3. nie jest karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. posiada wykształcenie minimum średnie i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ma ukończonego 30 roku życia;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 7. posiada umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);
 8. posiada umiejętność sprawnego posługiwania się klawiaturą (Microsoft Word);

 

Program praktyki absolwenckiej obejmuje: zapoznanie się z obowiązkami urzędnika sądowego, w tym ze sposobem wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych, urządzeń ewidencyjnych, protokołowaniem, sporządzaniem i wysyłaniem korespondencji oraz innymi czynnościami biurowymi.

 

Wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej sygnaturą: Adm-111-  2/18.

 

 1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu o przyjęcie na praktyki absolwenckie z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego;
 2. życiorys (CV) wraz z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.);
 3. świadectwo ukończenia szkoły;
 4. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. 1 zdjęcie (podpisane na odwrocie);

Oferty wraz z załącznikami wymienionymi powyżej prosimy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku do Sądu Rejonowego w Grójcu ul. Sportowa 14 (biuro podawcze – parter), bądź drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury (Adm.-111- 2/18).

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieniu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 

                                                                           Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                        Maria Gleich            

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie naboru na praktyki absolwenckie nr Adm.-111 – 2/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Maciej Gorycki
Dokument z dnia:
2018-01-23
Publikacja w dniu:
2018-01-23
Opis zmiany:
b/d