Ogłoszenie naboru na odpłatne praktyki absolwenckie nr Adm.-111-3/20

ZARZĄDZENIE NR Adm. – 111 – 3/20

Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 5 sierpnia 2020 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru na praktyki absolwenckie

 

Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U.z 2018 r. poz. 1244 t.j.) zarządzam, co następuje:

Ogłaszam w Sądzie Rejonowym w Grójcu nabór kandydatów do odbycia odpłatnych praktyk absolwenckich o Nr Adm.-111 – 3/20.

 

Liczba miejsc – 3

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu.

Nabór składa się z dwóch etapów:

 1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;
 2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

       Zarządzam umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w gmachu Sądu Rejonowego w Grójcu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu – www.grojec.sr.gov.pl.

 

Wymagania formalne dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie na praktyki absolwenckie:

Kandydatem na praktyki absolwenckie może być osoba, która (wymagania niezbędne):

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada nieposzlakowaną opinię;
 3. nie jest karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. posiada wykształcenie minimum średnie i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ma ukończonego 30 roku życia;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 7. posiada umiejętność obsługi komputera.

 

Program praktyki absolwenckiej obejmuje: zapoznanie się z obowiązkami urzędnika sądowego, w tym ze sposobem wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych, urządzeń ewidencyjnych, sporządzaniem i wysyłaniem korespondencji oraz wykonywaniem innych czynności biurowych.

 

Wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej sygnaturą: Adm-111-  3/20.

 

 1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu o przyjęcie na praktyki absolwenckie z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego;
 2. życiorys (CV);
 3. oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych ;
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru- zgodnie z wzorem w dokumentach do pobrania w zakładce Oferty pracy;
 5. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły;
 6. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe- zgodnie z wzorem w dokumentach do pobrania w zakładce Oferty pracy;
 7. podpisaną klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych umieszczoną na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Grójcu w zakładce Oferty pracy.

 

Oferty wraz z załącznikami wymienionymi powyżej prosimy składać w terminie do dnia 19 sierpnia roku do Sądu Rejonowego w Grójcu ul. Sportowa 14 (biuro podawcze – parter, skrzynka nadawcza przed budynkiem Sądu), bądź drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury Adm.-111- 3/20.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieniu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W sprawie naboru na praktyki absolwenckie można kontaktować się z Oddziałem Administracyjnym Sądu Rejonowego w Grójcu nr tel. 48 664 84 04 lub 48 664 84 00. 

 

Upoważniona do wykonywania obowiązków

Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

Renata Jankowska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie naboru na odpłatne praktyki absolwenckie nr Adm.-111-3/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-06
Publikacja w dniu:
2020-08-06
Opis zmiany:
b/d