Oferty pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W SĄDZIE REJONOWYM W GRÓJCU

 

                Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1)      Sąd dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

2)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grójcu ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec reprezentowany przez Prezesa Sądu.

3)      Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pani Aneta Skoczek tel. (48) 664 83 11, e-mail aneta.skoczek@grojec.sr.gov.pl

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

5)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

6)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie
i w granicach przepisów prawa.

7)      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez jeden rok od zakończenia rekrutacji.

9)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

10)   Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

11)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.