Konta bankowe

Numery rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Grójcu

Rachunek dochodów budżetowych:  NBP O/O Warszawa 82 1010 1010 0112 2422 3100 0000
- opłaty i koszty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych
 
Rachunek sum na zlecenie: BGK III O/Warszawa 57 1130 1062 0000 0582 9020 0004
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy
 
Rachunek sum depozytowych: BGK III O/Warszawa

-depozyty składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenie tj. poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 stycznia 2015 roku uległy zmianie numery rachunków bankowych sum depozytowych Sądu Rejonowego w Grójcu w Banku Gospodarstwa Krajowego:
 
Konto sum depozytowych PLN :

45 1130 1017 0021 1000 0690 0004

 
Konto sum depozytowych w USD:

18 1130 1017 0021 1000 0690 0005

 
Konto sum depozytowych w EURO :

02 1130 1017 0021 1000 0690 0002

 
Konto sum depozytowych w CHF :

29 1130 1017 0021 1000 0690 0001

 
Konto sum depozytowych w GBP :
72 1130 1017 0021 1000 0690 0003
 
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
88 1130 1017 0000 0582 9020 0005
 
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać dane:
-Imię i nazwisko,
-Nazwa Sądu i Wydziału
-Dokładną sygnaturę sprawy
 
 
NIP Sądu: 797-12-98-023

Rejestr zmian dla: Konta bankowe